Warunki uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI FLEBOLOGIA NA KALATÓWKACH 2021


 

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższym terminom przypisuje się następujące znaczenie:

DMC: DMC POLAND Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Krakowie (30-513), ul. Smolki 11 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 412901, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, NIP 6793080504.

Konferencja: Konferencja Flebologia na Kalatówkach 18 września 2021, online

Organizator Konferencji / Organizator: Konferencja organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Flebologiczne z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000089956 Numer identyfikacyjny (NIP): 9541570914, (REGON): 270222286.

Prelegent: Uczestnik, który przedstawi prezentację ustną i/ lub plakatową podczas.

Regulamin: niniejszy regulamin stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Konferencji

Uczestnik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uczestnicząca w Konferencji, która dokonała rejestracji poprzez formularz rejestracyjny oraz uiściła pełną opłatę. Istnieją różne rodzaje Uczestników.

Umowa: w zależności od zakresu rejestracji Uczestnika: umowa o udział w Konferencji zawarta pomiędzy Organizatorem Konferencji a Uczestnikiem.


 

II. UCZESTNICTWO I REJESTRACJA NA KONFERENCJI

1. Rejestracja na Konferencję zostanie zamknięta 18 września 2021 roku.

2. Udział w Konferencji jest ważny tylko wtedy, gdy Uczestnik wypełnił formularz rejestracyjny online dostępny na stronie Konferencji, co zostanie potwierdzone e-mailem automatycznie wygenerowanym przez system rejestracyjny („Potwierdzenie rejestracji”).

3. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego Uczestnik i Partner powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i ochrony danych. Przesyłając wypełniony formularz do Organizatora, Uczestnik proponuje Organizatorowi zawarcie umowy o udział w Konferencji. Od momentu otrzymania e-maila potwierdzającego opisanego w Rozdziale II pkt 2.2. powyżej umowa o udział w Konferencji zawierana jest między Organizatorem a Uczestnikiem.

4. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Danych i Prywatności.


 

III. CENY I PŁATNOŚĆ

1. Za udział w Konferencji jest bezpłatny.

2. Uczestnik może dobrowolnie wpłacić wybraną kwotę w ramach pomocy dzieciom organizowaną wspólnie z Fundacją Pięknie Anioły.

2.1 Wysokość wpłaty: 25 zł lub 50 zł lub 75 zł lub 100 zł lub 150 zł.

2.2 Wszystkie wpłaty zostaną przekazane Fundacji Piękne Anioły

3. Wszystkie płatności należy dokonywać w PLN (polski złoty)

4. Wszelkie koszty bankowe związane z przekazami pieniężnymi leżą po stronie Uczestnika.

5. Dobrowolna wpłata może nastąpić w formie przelewu bankowego na:

Nazwa banku: BANK MILLENNIUM SA

Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Kod SWIFT / BIC: BIGBPLPW

IBAN: PL 2011 6022 0200 0000 0356 4308 24

z tytułem wpłaty: Flebologia na Kalatówkach, Fundacja Piękne Anioły


 

IV. ANULOWANIE, ZWROTY I ZMIANY

1. Rezygnacja z uczestnictwa

1.1 Zarejestrowany Uczestnik Konferencji może zrezygnować z udziału bez podania przyczyn rezygnacji.

1.2 Rezygnację z udziału należy przesłać pocztą elektroniczną.

1.3 Wiadomość e-mail z rezygnacją należy wysłać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.


 

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem jest Polskie Towarzystwo Flebologiczne.

2. DMC jest jednym z podmiotów przetwarzających dane.

3. Więcej informacji o polityce ochrony danych i prywatności znajdziesz pod tym linkiem:

https://dmcpoland.com/files/RODO_polityka_prywatnosci_DMCPoland_110918.pdf


 

VI. PRELEGENCI

1. Szczegółowy tryb zgłaszania prezentacji ustnych i / lub plakatowych, które będą zaprezentowane podczas Konferencji, zostanie publikowany na stronie internetowej Konferencji w zakładce „Abstrakt”.


 

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje wobec Organizatora Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie (adres: Polskie Towarzystwo Flebologiczne) z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice) lub listownie.

2. Wszelkie zażalenia Uczestników Konferencji należy zgłaszać nie później niż 7 dni od daty zakończenia Konferencji.

3. Reklamacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 21 dni od daty ich zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Organizatora w powyższym terminie na reklamację uważa się za uwzględniony, tj. Organizator uznał oświadczenie lub żądanie Uczestnika za uzasadnione.


 

VIII. REGULAMIN ZAMÓWIENIA

1. Uczestnicy i Partnerzy zobowiązują się do zachowania się w sposób niezagrażających bezpieczeństwu innych Uczestników i Partnerów, przestrzegania prawa i niniejszego Regulaminu oraz niezwłocznego dostosowywania się do poleceń ochrony. Zabrania się zastawiania i zasłaniania wyjść i dróg ewakuacyjnych oraz innego niezbędnego sprzętu ratowniczego lub przeciwpożarowego w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w trakcie Konferencji

2. Uczestnicy i Partnerzy szanują prawa i godność osobistą innych Uczestników i Partnerów.

3. Zabrania się niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu używanego na terenie Konferencji.

4. Uczestnicy i Partnerzy zobowiązują się niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich przypadkach niewłaściwego postępowania (w szczególności wskazanych powyżej) ze strony innych Uczestników i Partnerów.

5. Uczestnicy i Partnerzy, którzy pomimo wezwania do zaprzestania naruszania niniejszego Regulaminu, nie stosują się do poleceń Organizatora, w szczególności jeżeli ich postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników lub Partnerów lub zakłóca przebieg Konferencji powinny niezwłocznie opuścić obiekt i nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.


 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora Konferencji, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie niezwłocznie

2. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za klęski żywiołowe, stan wojenny itp. oraz za ich skutki. W takim przypadku, jeżeli zakontraktowana impreza nie może zostać zrealizowana, Organizator Konferencji zaproponuje kolejną imprezę w innym miejscu i czasie (impreza alternatywna), na podobnych warunkach finansowych. Organizator Konferencji może również odwołać Konferencję bez organizowania imprezy alternatywnej

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, z ważnych powodów, programu Konferencji po upłynięciu daty 16 września 2021 r.

4. W zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo Organizator Konferencji niniejszym zrzeka się odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom i Partnerom w związku z organizacją, przeprowadzeniem, odwołaniem lub przesunięciem w czasie Konferencji. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Uczestników korzyści z tego tytułu. W przypadku roszczeń wynikających ze szkód umownych Uczestnik może żądać naprawienia szkody umownej wyłącznie w granicach przewidzianych powyżej.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie.

8. Wszelkie pytania i uwagi związane z Konferencją w tym związane z procesem rejestracji, prosimy kierować na adres e-mail.

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konferencji.

10. Dokonanie rejestracji elektronicznej przez oficjalny system rejestracji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie regulaminu i wszelkich innych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem lub Partnerem a Organizatorem Konferencji.

11. Uczestnicy i Partnerzy Konferencji zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Konferencji. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od ich opublikowania.

13. Podczas Konferencji Organizator może wykonywać nagrania wideo i zdjęcia.

14. We wszystkich sprawach organizacyjnych, w tym w sporach toczących się podczas Konferencji, pierwszeństwo mają decyzje Organizatora.

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2021 roku.